s_p

videozáznam z tiskové konference

Zcela základním právním kiksem PZ je nepropojenost pandemické pohotovosti (§ 1 (3)) s mimořádnými opatřeními (§2) . Poslanecká sněmovna by sice mohla zrušit pandemickou pohotovost (§ 1 (3)), ale veškerá mimořádná opatření (§ 2) by pokračovala třeba celý jeden rok, vláda či MZ by dokonce mohly stanovit nová a Sněmovna by s nimi nemohla činit nic, vůbec nic. Mimořádná opatření totiž vůbec nejsou na stavu pandemické pohotovosti závislá. Paradoxně by dokonce při zrušení pandemické pohotovosti ztratili občané zasaženi mimořádnými opatřeními jakýkoli nárok na odškodnění a na soudní ochranu. Tento právní kiks, vzniklý zřejmě časovým presem při jeho přípravě, činí Sněmovnu vůči zákonu naprosto impotentní a zákon v této podobě zcela nepřijatelný. A toto je naprosto základním a stěžejním důvodem, proč nemůže Senát schválit pandemický zákon ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a to přesto, že se na jeho schválení shodlo 7 z 9 sněmovních stran, vládní i opoziční. Výše uvedený právní názor byl potvrzen oslovenými právníky, neboť právní situace je v tomto smyslu naprosto jednoznačná. Na jednání klubu tento nesporný fakt uznalo i vedení STAN.

Velmi podstatnou vadou je také jeho zjevná neústavnost, neboť si činí právo omezovat obchody a služby a zakazovat soukromá shromáždění, což obyčejný zákon, kterým je „pandemický zákon“, na rozdíl od ústavního, kterým je zákon o nouzovém stavu, činit nemůže. Jsou tím porušeny čl. 10 a 26 Listiny základních práv a svobod. Naší snahou je také nahradit limitaci škody na škodu skutečnou uvedenou v zákoně, gró spočívá ve škodě způsobené zavřenými provozy, což není škoda skutečná, ale ušlý zisk.  Cílem je také podstatné snížení výše pokut i další vylepšení tohoto zákona.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v Událostech České televize 22. února vyzýval senátory, aby zákon schválili ve znění ze Sněmovny. Možná by bylo lepší, kdyby si alespoň první dva paragrafy tohoto zákona pořádně přečetl. Pak by nemohl přeci chtít, aby Sněmovna byla celý jeden rok zcela a naprosto bezmocná vůči opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví.

 Stěžejní paragrafy „pandemického zákona“:

§ 1(3) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti. Stav pandemické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.

§ 2 Mimořádná opatření (1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) může za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního obvodu.

Celé znění  zákona ve znění schváleném Sněmovnou je zde.

„Pandemický zákon“ ze Sněmovny a jeho nejzásadnější chyba