Senát 2022 – volební program

Volební vize a priority

 

  1. Zúročení nabytých (i těch negativních) zkušeností v Senátu
  2. Ústava a zákony.
  3. Rozpočtové určení daní (RUD)
  4. Stavební zákon
  5. Státní hranice
  6. Zachování i zlepšení služeb i v těch nejmenších obcích
  7. Školství
  8. Já u lidí v obcích, lidé u mě v Senátu

 

Zúročení nabytých (i těch negativních) zkušeností

Za uplynulých 6 let v Senátu jsem poznal, jak je důležité být aktivní, pokud chci v Senátu něco prosadit. Nestačí se spoléhat na to, že zákony, které ze Sněmovny do Senátu doputují, jsou v pořádku, či jsou v nich jen nedopatření, na které upozorní senátní legislativa. Je nutné se vždy zamyslet nad tím, zda jsou navrhované zákony potřebné a pro dobro věci.

Budu se vždy snažit komunikovat se svým senátorským okolím, nejen s kolegy senátory ze svého senátorského klubu, ale se všemi 80 senátory, neboť každý z nich má nejen důvěru voličů svého obvodu, ale při hlasování právě ten jeden hlas, který může rozhodnout.

A budu se snažit komunikovat i s poslanci, především pak s poslanci z Libereckého kraje (zejména, ale nejen ze Starostů pro Liberecký kraj), aby návrhy stěžejních zákonů přicházející do Senátu, byly již odladěny ve sporných bodech. A také proto, aby senátní vratky měly větší šanci na jejich potvrzení ve Sněmovně.

 

Ústava

Jako člen a později i místopředseda Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury jsem se Ústavou určitě zabýval podstatně více než kolegové z jiných komisí. Ve věci Ústavy je Senát nepřehlasovatelný a proto je jeho stanovisko stěžejní. Ústava je základní pilíř našeho státu a je mimořádně důležité, aby držela své základní parametry dlouhodobě a nepodléhala momentálním náladám a nápadům. Práce v Komisi pro Ústavu je o to důležitější, že se podle jejího názoru v ústavních otázkách orientuje celý Senát.

 

Zákony

Připomínkování zákonů došlých z Poslanecké sněmovny a vlastní zákonodárná činnost Senátu je gró práce každého senátora, ať chce nebo nechce. U mě ale ještě více než u jiných, neboť ve své práci chci pokračovat i jako člen Ústavně-právního výboru, jehož jsem dosud místopředsedou. Chci v této práci vykonat maximum, snažit se odplevelit nesmysly, které se v návrzích zákonů došlých z Poslanecké sněmovny objeví. Budu se snažit se, aby novely stávajících zákonů či zákony nové, nezhoršovaly stávající právní stav připomínající někdy spíše právní džungli.

Mimořádnou pozornost pak bude nutné věnovat zákonům, které budou přijímány v souvislosti s covidovou krizí (pokud bude pokračovat) a v souvislosti s energetickou krizí.

A pokud nabydu přesvědčení, že došlý návrh zákona není v pořádku, vím, že je nutné připravit potřebné pozměňovací návrhy či navrhnout úplné zamítnutí návrhu a v diskusi před a na plénu Senátu svůj návrh prosadit. A pokud bude přijat zákon, který dle mého přesvědčení bude kolidovat s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, nebudu váhat ho dát spolu s kolegy k posouzení Ústavnímu soudu.

 

Rozpočtové určení daní

Příděl pro města a obce z rozpočtového určení daní je stěžejní pro jejich rozvoj, neboť je to rozhodující přísun peněz do jejich pokladen.

V mém uplynulém senátním období se podařilo navýšit podíl obcí z RUD hned 2x. Poprvé to bylo v roce 2017, kdy se (z iniciativy Libereckého kraje) podařilo navýšit podíl obcí na DPH z 21,40 % na 23,58 % a podruhé v napínavém parlamentním střetu, kde jsem se velmi angažoval, při rušení superhrubé mzdy dokonce až na 25,84 %. U krajů se dosáhlo navýšení z 8,92 % na 9,78 %.

Budu velmi usilovat o to, aby se v příštím období v žádném případě podíl z RUD pro obce a kraje nesnížil (a lze očekávat, že v souvislosti s energetickou krizí se tyto nápady objeví), ale naopak, aby podíl obcí i krajů dále rostl. Je to totiž pro rozvoj obcí i krajů a jejich obyvatel naprosto stěžejní a kardinální záležitost.

To, po čem oprávněně touží Statutární město Liberec, a sice, aby se jemu konkrétně zvýšil podíl z výnosů RUD na obdobnou výši, jaká je např. v Plzni, se ale nepodařilo. Je totiž nesmírně obtížné v celostátním tělesu prosadit individuální vzestup oproti jiným. Jak jsem ale uvedl výše, považuji takovýto požadavek Statutárního města Liberce za oprávněný. Pokud se podaří sestavit dohromady iniciativu obdobně postižených statutárních měst, určitě jí podpořím.

 

Stavební zákon

V České republice funguje smíšený model státní správy, kde stavební úřady vykonávají v přenesené působnosti (tzn. za stát) své povinnosti, ale působí na obecních úřadech. To je nesmírně důležité, neboť tu hraje obrovskou roli místní znalost, a zároveň zde v dobrém slova smyslu funguje spolupráce mezi obcemi a státem.

Bohužel přes zásadní 100% (sic!) odpor Senátu minulá vláda tento model rozbourala a nahradila zákonem, který sice obsahuje i dobré náležitosti (vedoucí ke zkrácení neúměrně dlouhých stavebních řízení), ale v oblasti působnosti samotných stavebních úřadů, je paskvilem, který stavební úřady z obcí úplně odebral. Naštěstí má tato paskvilní část odloženou účinnost a tak je možná náprava a zachování smíšeného modelu. K tomu se ostatně nová vláda i zavázala v programovém prohlášení. Bohužel však tento závazek nechce naplnit zcela a chce stavební úřady v menších obcích zcela zrušit. Celkem by tak bylo zrušeno 40 % stavebních úřadů. V mém senátním obvodu by bylo zrušeno dokonce 5 ze 7 stavebních úřadů a to v Hodkovicích nad Mohelkou, v Českém Dubu, v Hejnicích, v Novém Městě pod Smrkem a v Raspenavě. A to je dle mého přesvědčení naprosto špatně a proti tomu se budu bít až do konce. V tuto chvíli není zcela jasné, kdy se příslušná novela zákona dostane do Senátu, zda ještě na konci současného či na začátku dalšího senátního období. Ať tak či tak, každopádně se budu bít za obce, kterým chtějí stavební úřady zrušit, jak jsem již uvedl, až do konce.

 

Státní hranice

Česká republika měla vrátit Polsku území o stejné rozloze, jaké získala při „rovnání“ hranic v roce 1958, tj. 368 ha. Ovšem jinde než tehdy, a to mimo jiné také na Frýdlantsku. Podařilo se mě za pomoci dobových dokumentů zákon a smluv dokázat, že toto navrácení není oprávněné, že Česká republika Polské republice žádné území nedluží. Nicméně oficiální ukončení sporu neexistuje a tu a tam jeho existence opět probublá na povrch. Chci se zasadit jako senátor v dalším období o to, aby došlo k oficiálnímu ukončení tohoto územního sporu a aby Česká republika nepřišla ani o milimetr čtvereční svého území.

 Zachování i zlepšení služeb i v těch nejmenších obcích

 Chci podporovat všestranný rozvoj měst a obcí. Proto chci v Senátu úzce spolupracovat s organizacemi, která města a obce zastupují, a to jak se Svazem měst a obcí, tak se Svazem místních samospráv.

Chci podporovat rozvoj veřejné dopravy a především pak zachování dopravní obslužnosti  i do těch nejmenších obcí ze zákona. Obdobně chci podporovat i zachování pošt v obcích, kterým v posledních letech opakovaně hrozilo a hrozí rušení. Stejně tak chci postupovat i ve vyskytlých dalších ohroženích pro ty nejmenší obce.

Vím, že zachování dostupnosti všech služeb bude velmi obtížné, vždyť dochází z úsporných důvodů i ke slučování policejních oddělení. A to je špatně. Nicméně moji snahu a boj za i ty nejmenší obce to nezbrzdí. Malé obce, vesnice, je naopak třeba všemožně rozvíjet, aby v nich lidé chtěli žít.

 

Školství

Jako člověk, který má za sebou dlouholetou praxi v základním a poté ve středním školství si myslím, že se dokáži kvalifikovaně vyjadřovat k otázkám školství. Ostatně v Ústavně-právním výboru Senátu mám na starosti všechny školské zákony. Rád budu též přijímat podněty zezdola od škol a jejích ředitelů a budu podporovat veškeré iniciativy, které přinesou další rozvoj škol a školství.

 

Já u lidí v obcích, lidé u mě v Senátu

Budu se snažit co nejvíce komunikovat s občany svého volebního obvodu, neboť je to velmi důležité. Chci nejen navštěvovat obce a hovořit s lidmi o jejich problémech, ale chci také pokračovat v tom, co jsem již zavedl. A sice návštěvy občanů všech věkových kategorií, seniorů i juniorů (škol) přímo v Senátu, kde jim budu chtít, co nejnázorněji a nejpodrobněji, přiblížit práci v Senátu přímo na místě samém.

Michael Canov –  duben 2022

Zadavatel a zpracovatel Starostové pro Liberecký kraj